STARSCHOOL hiện nay đang hoạt động phi lợi nhuận không thu phí.Chúc tất cả các em học sinh học tốt!

CÁCH MẠNG THÁNH MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)

  • Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)
  • Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
  • CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)

  • Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)